top of page
Zoeken

Wat is het verschil tussen Dode Zee Badzout Himalaya zout?

Bijgewerkt op: 22 aug. 2022

Alshet gaat over verschillende soorten zee badzout, raken we maar niet uitgepraat in het debat over Dode Zee Badzout versus Himalaya zout.

Beidezijnongelooflijkpopulairen alnietmeerwegtedenken. Enhoewelzeallebeiongelooflijkgunstigzijn, zijnerenkelebelangrijkeverschillen.


Wat zijn de ongelooflijkevoordelen van Dode Zee Badzout?

Van DodeZeezout is bekenddat het holistischeheilzameeigenschappenheeft. Het kangebruiktwordenalsverzorgingvoorvanalles, van je huidenhaar tot de rest van je lichaam.

Over het algemeenwordt Dode Zee Badzout gebruiktalshuidproductenalsschoonheidsproductvanwege de velehuidgerelateerdevoordelen. Het kan de algehelegezondheid van jehuideen boost geven door problemenzoalsacné, veroudering, roodheid, enzovoortaantepakken.

Maar Dode Zee Badzout is ookzeergunstigvoorsommigekwalen, waaronderreumatologischeaandoeningenen psoriasis. Bovendien is het, mits met mate gebruikt, volkomenveiligengemakkelijktegebruiken. Je kunt het gebruikenals badzout of huidverzorging om maskers enzeeptemaken.

Het kan je ookhelpenbij je ontgiftingsregime!


Hoe kanHimalayazouthelpen?

Himalaya zout is heel andersdan Dode Zee Badzout. Om tebeginnen kun je het eten, terwijl Dode Zee Badzout nieteetbaar is.

DaarnaastvindtHimalayazoutzijnoorsprong in Zuid-Azië, terwijl Dode Zee Bad zoutafkomstig is uit de Dode Zee, in het Midden-Oosten. Maar ongeachtwaarzevandaankomen of hoe zeeruitzien, beidezoutenwordengepromootalszeergunstigvoor de gezondheid.

Himalaya zout wordtvaakgepromootomdathetgezondheidsvoordelenheeft, zoals het verbeteren van luchtwegaandoeningen, het in evenwichtbrengen van de pH-waarden in het lichaamen het reguleren van de bloedsuikerspiegel. SommigedistributeurszeggenookdatHimalayazout anti-verouderingseigenschappenheeftenwerkttegenslapeloosheid.


Maar waaromzou DodeZee Badzout danbeterzijn?

Ondanks de potentiëlegezondheidsvoordelen van Himalaya zout, is erweinig tot geenonderzoekomdezestellingenteondersteunen.

Dode Zee Badzout wordendaarentegen al eeuwenlanggebruiktvanwegehunheilzameeigenschappen. Tallozeklinische studies onderstrepen de therapeutischeeigenschappen van Dode Zee Badzout.

En met zoveelvalsebeweringen die erzijn, geven weerpersoonlijkde voorkeuraanomteinvesteren in productenwaarvanwetenschappelijk is bewezendatzeheilzaamzijn, zoals Dode Zee Badzout.

Als je eens wilt zien of Dode Zee Badzout het kanwaarmaken, kan jewinkelenvoorBoliviaanse Dode Zee Badzout in onze online winkel.

We hebbenook Dode Zee moddertekoop, die net zo indrukwekkend is.

9 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page