top of page
Zoeken

Waarom je huidvraagtomDode Zee-modder

Van koninginnenuit de oudheidzoals Cleopatra, tot popkoninginnen van nuzoals Rihanna, iedereenvertrouwt op de kracht van modderuit de DodeZee voorhetultiemegevoel van schoonheidengenezing.

We wetennietof het voorjouookzo is, maar wijlettenzekergoed op bij de lessen overschoonheidenhuidverzorging van de Fenty-godin. Alszijzegtdatmodderuit de DodeZee goedvoorje is, kopen we meteengrotehoeveelhedenmodderuit de Dode Zee.

DodeZeemodder is de meestmineraalrijkemodder die op aardetevinden is. Dit is wat het voor je huiddoet:


Het kan je huidvernieuwenzodat je erjongeruitziet

DodeZeemodderheefteenaantalgeweldige anti-verouderingseigenschappen, waardoor je huiderjarenjongeruitkanzien. Ditkomtdoordat hetrimpels, littekens, fijnelijntjesenandereleeftijdgerelateerdeonvolkomenhedenvan jehuidvermindert.

Het anti-verouderingsproces van DodeZeemodderwerkt op twee manieren. Ten eerstehelpen de mineralen in de modderjehuidteverstevigenenvoorkomenzeverslapping. Dithelpt de huiderlangerjonguittelatenzienalsje demodderregelmatiggebruikt. Ten tweedeverwijdert het ookdodehuidcellenenbevordert het de aanmaak van nieuwecellen, wat goed is bijlittekensenandereonvolkomenheden.

Het kansymptomenverlichten van meerderehuidaandoeningen

Al eeuwenlangwordtmodderuit de dode zee gebruiktvanwegezijnheilzameeigenschappen. Het is uitgebreidbestudeerdengetestalsbehandelingvoorverschillendehuidaandoeningen, zoalseczeem, psoriasis, vitiligo enatopische dermatitis.


Hoewel het natuurlijkgeenpermanenteoplossing is vooreenvastgesteldehuidziekte, helpt het welom de symptomenteverlichten - tenminstetijdelijk. Het helptvooral door het vochtgehalte in de huidteverhogen, wat helptbijbarstjes, eneen rode enpijnlijkehuid.Enomdat het exfoliërendwerkt, herstelt het de pH-balans van de huid.

Het gaatacnételijf!

We hebbenallemaalweleenslastgehadvanacné (Nietherkenbaar? Dan ben jij het lievelingetje van Godzeker). Enals je net alswijalleshebtgeprobeerdvoor je hardnekkigeacné, maar nietslijkttewerken, moet je DodeZeemodderechteensproberen.

DodeZeemodderdringtdiep door in jeporiënenreinigtzegrondig. Als je poriënnietlangerverstoptzijn, kan jeacuteenpijnlijkepuistjesveelbeter de baas.

Nog eengrootvoordeel van modderuit de Dode Zee is dat hetonmiddellijkeresultatenoplevert. Je hebtdus al eenstralendehuidnaslechtséénwasbeurt!

Oh, enditmoeten we vooralnietvergetentezeggen. Jehoeftnietnaar de Dode Zee tereizen om DodeZeemoddertebemachtigen–daarheb je onsvoor!

KoopnaarvoorkeurDodeZeemodderpoeder, -maskers of-pasta online at Numeria!

We hebbenookDodeZeezouttekoopdat je moetuitproberen.

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page