top of page
Zoeken

DodeZeemodder 101: Ontstaan, gebruik, engezondheidsvoordelen

Wist je dat de Dode Zee eigenlijkgewooneenzoutmeer is?

Het is superrijkaanmineralenenzouten, waardoor het water, modder, zoutennatuurlijkeDodeZeevlokkenontzettendheilzameengewildeproductenzijnvoorgezondheids- engenezingsdoeleinden.


WaarkomtDodeZeemoddervandaan?

De DodeZee krijgtvoornamelijk wateruit de rivier de Jordaan, die in het noordenligt. Maar daarnahoeft het water nergensmeernaartoe. Dus het blijftdaarstaantotdat het verdampt is, waarbijerveelzoutenmineralenachterblijven. Ditgaat al miljoenenjaren zo - wat in wezenheeftgeleid tot het ontstaan van voedingsrijkemodder in de buurt van de Dode Zee.

Enhoewelhet modderenzoutuit de Dode Zee tegenwoordigveelwordengebruikt, was ervroegereentijddatniemand de voordelenervanbesefte. Eigenlijk was de koningin van Sheba de eerstepersoon die naar de Dode Zee reisdevoorgenezing, enzijwerdgevolgd door Cleopatra enandereleden van het koningshuis die nahaarkwamen.


Hoe zit het met gezondheidsvoordelen van DodeZeemodder?

DodeZeemodderwordtzowelalshuidproductalsschoonheidsproductgebruikt. Het bestaatvoornamelijkuitDodeZeewater, organischmateriaal, mineralen, waaronder magnesium, siliciumdioxide, bromide, zinkoxideennog meerstoffen.

Het is bekenddatmodderuit de Dode Zee voorallehuidtypeswerktenverschillendevoordelenbiedtvoor de huid. Het kanwerkenalseen anti-verouderingsproductenhet huidoppervlakreinigen van onzuiverhedenenacné. Het heeftookontgiftendeeigenschappenenkanleiden tot genezing van binnenuiten van buitenaf.

Enhebben we al gezegddat het ooksymptomenkanverlichtenvan bepaaldehuidaandoeningen, waarondereczeem? En het kanookwordengebruikt om haaruitvaltegentegaan - het isechtgeweldig!


Moet iknaar de Dode Zee reizenomaanmoddertekomen?

DodeZeemodderklinktabsoluutheerlijk, en we begrijpendat jeermeteennaartoe wiltgaan. Maar we hebbenietshandigers.

BijNumeirareizen wevoor je naar de Dode Zee ennemen weal het goedevoor je mee!

Kijk maar eens in onze online winkelenkoopnatuurlijkeDodeZeemodder. We hebbenook DodeZeemineralentekoop die je onlinekanbestellen!

9 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page