top of page
Zoeken

3 Voordelen van Dode Zee Badzout voorEczeem

Bijgewerkt op: 22 aug. 2022

Dode Zee Badzout is door de geschiedenisheenomveleredenengebruikt. In de afgelopenjarenhebben we ontdektdathuidproducten met Dode Zee Badzout enhelpenjebovenstehuidlaaggaaftehouden. Maar hoe werktdat? Hierlees je over enkelemineralenwaardoor Dode Zee Badzout goedisvooreczeem.

Mineralen in Dode Zee Badzout


Magnesium

Ditmineraal is een van de meestheilzamevoor de huid,omdat het decelstofwisselingbevordert. Magnesium helptookbij het reinigenenontgiften van de buitensteenbinnenstelagen van jehuid, zodatjegeen last krijgt van acné door slechtehygiëne.


Zink

Zink is ookeenessentieelmineraaldat je lichaamenhuidnodighebbenomgezondteblijven. Zinkstimuleert de aanmaak vancollageen, watervoorzorgtdatjehuidsnellerhersteltenverjongtdanooittevoren. Met zink in je huid-enlichaamsverzorgingsroutinekun jeacnéenanderehuidproblemenvaarwelzeggen.


Kalium and zwavel

Dezemineralenzijn het geheim van eenacnévrijehuid, omdatze je poriënontstoppenenantibacteriëleeigenschappenhebben. Dithelptomongewenstebacteriëneninfectiestebestrijden, waardoor je huiderstevig, gehydrateerd, volenschoonuitblijftzien.

Hoe Dode Zee Badzout helptbijeczeem

Als je jeafvraagtwaarom je online zoumoetenspringenomnatuurlijke Dode Zee Badzout tekopen, zijnhierenkele van de velemanierenwaarop het je huidkanhelpen.


Je huidhoudtmeervocht vast

Bijeczeemervaarjevaakeenbovenmatigdrogehuid, waardoordiegeïrriteerdenvlekkerigkanlijken; jekunt de conditie van jehuidechterverbeteren met Dode Zee Badzout. De mineralen die in het zout aanwezigzijn, zorgenervoordat jehuidvochtvasthoudt, enverlostje van bovenmatigedroogheid.


Het vermindertontstekingen

Zoalsgezegd, kaneendrogehuidvaakontstekenendat is lastig, maar met natuurlijk Dode Zee Badzout metontstekingsremmendeeigenschappenisditprobleemvoorbij.


Het houdt jebovenstehuidlaag intact

Bijeendrogeenschilferigehuidwordt de beschermendebovenstehuidlaagaangetast, enraaktzelfsbeschadigd. Maar mineralenzoalskalium, zwavelenzinkzorgenervoordatjehuidveelsnellerkanherstellen, verjongenenregenereren.


Koopnatuurlijk Dode Zee Badzout online bij Numeira

Numeira is eentoonaangevendbedrijfvoor Dode Zee Badzout, DodeZeemodder, Dode Zee magnesiumchloride, natuurlijkDodeZeezoutenmeer. Zehebbenproducten van de hoogstekwaliteitenverzendenwereldwijd, zodatalles wat je wiltverkrijgbaar is.

Koop Dode Zee Badzout inalsgroothandel, ofneem contact met ons opvoormeerinformatie.

8 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page